Algemene voorwaarden en huisregels

Algemene Voorwaarden

1. Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen Fysiotherapiepraktijk De Waterlelie en patiënt, voor zover door partijen daarvan niet schriftelijk en uitdrukkelijk wordt afgeweken.
 • Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende overeenkomsten, behandelovereenkomsten en dienstverlening aan de patiënt.
 • De gedrags- en beroepsregels van het Koninklijk Genootschap Fysiotherapie (KNGF) maken deel uit van de overeenkomst. De patiënt is ervan op de hoogte dat de behandelaar de door het Koninklijk Genootschap Fysiotherapie (KNGF) opgelegde gedragsregels bij de uitoefening van zijn praktijk dient te respecteren. De patiënt aanvaardt de gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien
 • Alle patiënten kunnen deze algemene voorwaarden op de website en in de praktijkmap van Fysiotherapiepraktijk De Waterlelie terug vinden.
 • Fysiotherapiepraktijk De Waterlelie is gerechtigd, indien daartoe naar haar oordeel de noodzaak bestaat, de onderhavige algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

2. Totstandkoming behandelovereenkomst

 • De behandelaar zal met een patiënt, die de wens te kennen heeft gegeven hulp en/of advies te willen ontvangen op het gebied van de gezondheidszorg, een daarop gerichte behandelovereenkomst aangaan.
 • De behandelovereenkomst wordt aangegaan door dat de cliënt toestemt om over te gaan naar het intake / onderzoek en het opstellen van het behandelprogramma.
 • Kan de behandelaar deze in lid 1 bedoelde behandelovereenkomst niet aangaan, dan zal hij de patiënt de reden uiteenzetten en de patiënt adviseren bij het vinden van andere passende zorg.

3. Privacy 

Voor Fysiotherapiepraktijk De Waterlelie is het van essentieel belang dat uw persoonsgegevens goed beschermd worden. Om er zeker van te zijn dat u volledig op de hoogte bent van het beleid dat wordt gehanteerd met betrekking tot het verzamelen, verwerken, gebruiken, opslaan en beschermen van uw persoonsgegevens, is dit privacy statement opgesteld. U kunt deze ten allen tijde op de website en in de praktijkmap van Fysiotherapiepraktijk De Waterlelie raadplegen.

Persoonsgegevens
Fysiotherapiepraktijk De Waterlelie houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy verklaring.
 • De verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Binnen Fysiotherapiepraktijk De Waterlelie registreren we de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • Adres
 • Postcode
 • Plaats
 • Land
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Burgerlijke staat
 • Bankrekeningnummer
 • Burger Service Nummer (BSN)
 • Gegevens gezondheid
 • Gegevens zorgverzekering
 • Huisarts
 • Verwijzing arts of specialist
 • Nummer legitimatiebewijs

Uw persoonsgegevens worden verzameld voor de volgende doelen:

 • Het leveren van een psychosomatische fysiotherapie behandeling volgens de wettelijke voorwaarden.
 • Het kunnen controleren en identificeren van de cliënt/patiënt (legitimatieplicht).
 • Voor overleg met, of verslag aan uw huisarts/verwijzer en/of overige zorgverleners buiten de praktijk (alleen na uw toestemming).
 • Communicatie i.v.m. letselschade (na uw schriftelijke toestemming).
 • U te informeren over wijzigingen in onze diensten en/of producten.
 • Opstellen en uitvoeren van het voor u op maat gemaakte behandelplan.
 • U te kunnen bellen indien dit nodig is, bijvoorbeeld om een afspraak te maken of te verzetten.
 • Voor financiële administratie en overige administratie.
 • Voor COV-check via VECOZO (Veilige Communicatie in de Zorg).

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de digitale dossiervoering (het elektronisch patiënten dossier ook wel afgekort met EPD).
 • Het verzorgen van patiënttevredenheidsonderzoek.
 • Het deelnemen aan data verzameling ten behoeve van benchmark fysiotherapie en verbetering van de kwaliteit. De gegevens  worden anoniem verwerkt en zijn niet te herleiden naar een persoon.
 • Het verwerken van declaraties of banktransacties.
 • Het veilig en versleuteld kunnen versturen van behandelgegevens aan verwijzers ten behoeve van het behandelproces.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk  toestemming voor geeft.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Fysiotherapiepraktijk De Waterlelie zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn volgens de wettelijke bewaartermijnen: 20 jaar (medische gegevens), 7 jaar (financiële administratie). Na deze termijnen kunnen respectievelijk de medische en de financiële gegevens vernietigd worden. Op uw verzoek kunt u uw eigen gegevens ook eerder laten verwijderen.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken  enkel en alleen  persoonsgegevens  van minderjarigen (< 16 jaar) indien daarvoor schriftelijk toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen  genomen:

 • Alle personen die namens Fysiotherapiepraktijk De Waterlelie van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding  daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord beleid op al onze systemen.
 • We anonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 • Wij maken een back-up van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft het recht uw medisch dossier in te zien en om correctie, aanvulling, of vernietiging van hun dossier te vragen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij (recht op dataportabiliteit). Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan vernoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft  neem dan contact met ons op.